Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Hoşgeldiniz!

Gerek ülkemiz ölçeğinde, gerekse küresel bağlamda nüfus hızla artarken çevre koşulları alarm veriyor. Bunların doğal sonucu olarak, barınma, ulaşım, su ve enerji konularında artan talepler ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusundaki girişimler inşaat mühendislerine talebi artırıyor ve inşaat mühendisliği alanında daha yoğun bir çalışmaya girileceğini işaret ediyor.

Bunların yanı sıra, yaşanabilir, sürdürülebilir ve güçlü inşa edilmiş bir çevre için deprem ve tüm diğer afetler (insan ya da doğa kaynaklı), eskimiş yapı stokunun değerlendirilip hizmet süresinin artırılması ve yeni malzemelerin etkin şekilde kullanılması konularında yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi için güncel gelişmelere vâkıf inşaat mühendislerine ihtiyaç duyuluyor. İnşaat mühendisliği tüm bu alanlarda üstün beceriyi, dikkati ve standartlara uyumu gerektiriyor.

Alışılagelmiş eğitim sistemindeki ders programları ile hem eğitim sistemimizin hem de mezunların taşımakla yükümlü oldukları standartların uygulanmasına yönelik minimum düzeydeki beceriler, yetkinlikler ve yeterlilikler sağlanabilmekte. Ancak bunun ötesine geçerek, yakın ve orta vadeli gelecekteki yeni gereksinimleri de karşılayacak yeni bir yaklaşımın benimsenmesi ve uygulamaya konması şart! 

Bu bağlamda Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde aşağıda tanımlanan iki alanda farklılıklar içeren bir yaklaşım benimsendi.

İlk farklılık, Çekirdek Program‘ın uygulandığı birinci dönemde temel konu ve kavramların evrensel bir yaklaşımla sunuluyor olması olarak özetlenebilir. Bu çerçevede, hemen tüm dört yıllık programların ilk yılında en az bir asırdır işlenişi aynı kalmış olan yaklaşımdan farklı olarak, temel konular disiplinler arası bir şekilde bir bütün olarak ele alınarak ve belirli problemlere çözüm arayışı/üretimi bağlamında işleniyor. Öğrenciyi Proje Tabanlı Eğitim‘e hazırlayacak şekilde doğa bilimleri ve matematik temellerinin yanında algoritmik düşünme ve yumuşak becerilerin de kazandırıldığı bu yaklaşımda, öğrencinin etkin katılımı deneyler ve gözlemlerle desteklenerek sağlanıyor. Öğretim üyeleri “öğreten” olmak yerine birer “mentor” rolü üstleniyor.

İkinci farklılık ise uzmanlaşma evresinde, birinci farklılıktaki esaslara sadık kalınarak ve sektörle işbirliği içerisinde uygulanan Proje Tabanlı Eğitim Modeli. Bu eğitim modelinde dersler “proje odaklı” ve “proje” dersleri olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor. Proje odaklı ders, normal olarak 14 haftalık bir süre için alışılagelmiş bir ders içinde kapsanan konuların 6-8 adet “kavram-özel” projeden oluşan bir çerçevede yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir. “Kavram-özel” ise bir kavramın bir öğreten tarafından bilgi aktarımı şeklinde anlatılması yerine, öğrencilerin sorgulayıp araştırmaya yönlenmelerini sağlayacak ve olabildiğince basit bir düzenekle gözlemleyebilecekleri bir fiziksel/matematiksel modele ya da prototip uygulamaya dayalı olarak aktarımı yöntemi. Diğer bir deyişle, bu “kavram-özel” projeler, öğrencinin mentor rolü üstlenmiş olan öğretmenlerin gözetim ve denetiminde, söz konusu modeli ya da prototip uygulamayı kullanarak bazı deneyler yapıp bunların gözlemleri sonucunda sorgulayıp yapacağı araştırmalar ile kavramı anlayıp içselleştirmesini sağlıyor.

Proje dersleri, normal olarak 14 haftalık bir süre için alışılagelmiş bir ders içinde önceden tanımlı bir konu bağlamında kapsanan konuların “konu-özel” bir proje çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıyla oluşturuldu. Söz konusu yapılandırma bir projenin tasarım ve tasarım öncesi gereken tüm evrelerini kapsayacak şekilde planlandı. Proje derslerinin, olanaklar elverdiği ölçüde, iş ortaklarımızın gerçekleştirmekte oldukları projelere entegre edilebilir ya da gerçekleştirmiş oldukları projelere dayalı nitelikte olmalarına dikkat ediliyor. Ayrıca proje derslerinin alışılagelmiş derslerden bir diğer farkı da “konu-özel” projelerin sadece konu ile sınırlanmadan ve gerçek proje uygulamalarında olduğu gibi gerekli/ilgili diğer alanlardan da yararlanılarak yapılandırılmış olmaları. 

Söz konusu yaklaşımın olmazsa olmaz bir bileşeni de hem projelerin koşturulması hem de araştırmalar için gerekli olan laboratuvarlar. Bu bağlamda, tasarlanan bölüm, öğrenci alımı ile koşut olarak onlara da hizmet verecek olan laboratuvarlar ile birlikte kuruldu.

Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programı ulusal ve uluslararası akreditasyon için gereklilikleri karşılamanın yanı sıra eğitim ve araştırma alanlarında her boyutu ile uluslararası işbirlikleri için sağlam bir çerçeve oluşturmaktadır.

Sektörel İşbirliklerimiz